Arizona Place
Договір - оферта
на надання послуг
Arizona / Договір оферти
Даний Договір-оферта на надання послуг (далі за текстом – Договір) є відкритою пропозицією (Оферту) та регулює відносини між Фізичною особою-підприємцем Яковенко Дар'ї Олександрівни (далі за текстом – Виконавець), що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, № 2010350000000069500 від 26.10.2021 р., з одного боку, та Користувачем (далі також іменований - Замовник), з іншого боку, разом іменовані «Сторони».


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір (далі - Договір) є публічною офертою.
1.2. Сторонами Договору є Виконавець, з одного боку, та Замовник, з іншого боку, далі іменовані окремо – Сторона, а разом – Сторони.
1.3. Відповідно до Цивільного Кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов та оплати послуг фізична чи юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти стає Замовником (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору за умов, викладених в Оферті).
1.4. Платні послуги згідно з цим Договором надаються Виконавцем для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.


2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього Договору Виконавець надає послуги з організації та проведення заходів дозвілля та відпочинку, а Замовник зобов'язується сплатити на умовах, передбачених цим Договором, а також на сайті https://arizonaplace.com.ua такі послуги.
2.2. Цей Договір вважається прийнятим та укладеним між Сторонами з моменту внесення оплати за послуги, що надаються на умовах цього Договору.
2.3. Замовник погоджується з умовами Угоди та Політики конфіденційності, передбачених на сайті https://arizonaplace.com.ua, а також зобов'язується виконувати їх.
2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, виклавши їх у новій редакції на сайті https://arizonaplace.com.ua.


3.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, передбачена на сайті https://arizonaplace.com.ua.
3.2. Замовник оплачує Послуги на умовах 100% передоплати.Після бронювання столу менеджер відправить рахунок для оплати. Оплатіть онлайн карткою Visa або MasterCard через Приват 24, ApplePay або GooglePay.
3.3. Послуги за цим Договором вважаються здійсненими належним чином, якісно та в повному обсязі в момент їх оплати Замовником згідно з цим розділом Договору


4.АКЦЕПТ ОФЕРТИ И УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник здійснює акцепт Оферти та укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця згідно з розділом 3 Договору.


5.ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

5.1. Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті https://arizonaplace.com.ua та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
5.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до умов Оферти (у тому числі у вартість) та/або відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на сайті https://arizonaplace.com.ua, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при такому розміщенні.


6.ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА ДОГОВОРУ

6.1. Акцепт Оферти Замовником, зроблений згідно з п. 2.2 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.
6.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником та діє до моменту розірвання Договору.


7.РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін у будь-який час.
7.2. Виконавець має право розірвати договір у односторонньому порядку.


8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
8.2. Замовник у повному обсязі несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених Замовником.
8.3. Беручи до уваги умови розділу 8 Оферти, Замовник зобов'язується самотужки і власним коштом вирішувати спори та врегулювати претензії третіх осіб щодо матеріалів, що розміщуються, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), заподіяні Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів Замовника.